KansPlus Rijnstreek  - 001
001

Naar Overzicht
 
10 mei 2011
Van het landelijk bestuur kregen wij de volgende brief
 
Geachte (bestuurs)leden van KansPlus
 
De gemeenteraden in den lande moeten voor 8 juni een besluit nemen over het bestuursakkoord. Op die datum spreken de leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zich uit over het onderhandelingsakkoord tussen de VNG en het Rijk. Vanuit verschillende kanten wordt kritiek geuit op het bestuursakkoord.
KansPlus onderschrijft de kritiek op de overheveling van zorgtaken in het Bestuursakkoord en acht het onaanvaardbaar dat deze maatregelen worden doorgevoerd. Mensen met een verstandelijke handicap worden door de veelheid van maatregelen op het vlak van onderwijs, zorg (afbraak AWBZ), werk en inkomen onevenredig hard en onterecht getroffen.
KansPlus roept het platform VG op een vuist te maken samen met andere verwante organisaties en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat mensen met een verstandelijke handicap en hun families opdraaien voor een falend overheidsbeleid.
 
Ook u kunt bijdragen aan het tegenhouden van dit overheidsbeleid door (het liefst in samenspraak met collega-organisaties zoals programma VCP en regionale platforms VG) duidelijk afstand te nemen van dit concept bestuursakkoord.
Mogelijkheden : de lokale politiek verwittigen, wethouders, ambtenaren en benutting van plaatselijke pers.
 
De Rotterdamse WMO adviesraad heeft het college van B&W en de gemeenteraad geadviseerd om het bestuursakkoord niet te ondertekenen. Zie brief:
 
http://www.agenda22-rotterdam.nl/upload/File/Adviesbrief%20Bestuursakkoord.pdf
 
Misschien zijn er meer wmo adviesraden die net als de Rotterdamse zo'n duidelijk standpunt hebben ingenomen. Als we het bestuursakkoord tegen willen houden moeten we nu van ons laten horen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons op de hoogte houdt van eventuele door u ondernomen acties.
 
Namens Jo Terlouw,
Han Mennen
Coordinator Kennis- en adviescentrum KansPlus
 
Reageer